Näkökulman ottamisen taito

Haasteellisimpia asioita auttamistyössä on ymmärtää maailmaa siten kuin asiakas sen ymmärtää. Tämän ymmärryksen avulla auttaminen tapahtuu aidosti toista ihmistä liikuttavasta maailmankuvasta käsin; ilman sitä parhaimmatkin yritykset auttaa jäävät pelkän onnen varaan. Tätä kykyä voidaan kutsua näkökulman ottamisen taidoksi.

Integral Coaching-lähestymistavan mukaan ihminen suuntautuu ympäristöönsä yleensä yhden perusnäkökulman kautta. Hän on joko Visionääri, Toimija, Systeemikko tai Vuorovaikuttaja.

Visionääri orientoituu maailmaan ensisijaisesti oman sisäisen todellisuutensa kautta. Hänelle tärkeintä ovat merkityksellisyys, omien ideoiden toteuttaminen ja oman sisäisen maailman rikkaus. Visionääriä on vaikea motivoida muuten kuin hänen oman maailmansa kautta; toiminta, yhteisöllisyys ja suuri kokonaiskuva saavat merkityksen vain hänen oman mielenmaastonsa myötä.

Toimija orientoituu maailmaan ensisijaisesti ulkoisen tekemisen kautta. Toimijalle tärkeää on asioiden aikaansaaminen, tulokset ja näkyvät suoritukset. Häntä on vaikea motivoida ilman selkeää yhteyttä ulkoisiin tapahtumiin; visiointi, yhteisöllisyys ja kokonaisuuden hahmottaminen ovat merkityksellisiä vasta, kun ne ovat yhteydessä tekoihin ja toimintaan.

Systeemikko orientoituu maailmaan kokonaiskuvan ymmärtämisen kautta. Hänelle tärkeää on asioiden keskenäisen yhteyden hahmottaminen, systeemisen yhtenäisyyden tajuaminen ja osien summaa suuremman kokonaisuuden ymmärtäminen. Systeemikkoa on vaikeaa motivoida ilman asioiden moniulotteisen yhteyden ja rakenteellisten liitosten painottamista; pelkät visiot, teot tai yhteisöllisyys eivät saa Systeemikkoa liikkeelle.

Vuorovaikuttaja orientoituu maailmaan yhteisöllisyyden, yhteistyön ja vuorovaikutuksen kautta. Hänelle tärkeää on yhdessä oleminen, tekeminen ja yhteisen tilan luominen. Vuorovaikuttajaa on vaikeaa motivoida ilman yhteisymmärryksen korostamista ja hyvää vuorovaikutussuhdetta; visiot, toiminta ja systeeminen kokonaisuus ovat merkityksellisiä hänelle vasta, kun niihin liittyy suhde ryhmään ja yhdessä olemiseen.

Ymmärtämällä perusnäkökulmia on mahdollista auttaa toista ihmistä hänen omista lähtökohdistaan Ilman tuota ymmärrystä ei motivaatiota, toimintaa eikä oivallusta synny. Näkökulman vaihtamisen taito on mahdollista vain näkökulman ottamisen kautta. Se vaatii tietoa vähintään neljästä perusnäkökulmasta, joiden avulla me ihmiset maailmaan, itseemme ja toisiin suuntaudumme. Sen avulla muutos tehostuu; ilman sitä kestävä kasvu on mahdotonta.